Με την δημοσίευση των οδηγιών αυτών ολοκληρώνεται μία επίπονη αλλά ευχάριστη προσπάθεια της ομάδας ΠΦΥ, αποτέλεσμα της συνεργασίας των πνευμονολόγων του δημόσιου και ιδ